Penthouse system

€1,008.06

This extra large climbing frame, with three connecting platforms, is the ultimate play experience for both toddlers and youngsters. They will love the various entries and exits. Hours of fun guaranteed!The three connecting platforms can each be equipped with a corresponding KBT slide or module.There is only one design version available for the Penthouse, since the 3 different platforms offer plenty of opportunity already..

King size Fun!!!

Quantity

  • Feel secure with an SSL from Comodo. Your personal details will remain safe. Feel secure with an SSL from Comodo. Your personal details will remain safe.
  • Choose the best carrier that fits your needs Choose the best carrier that fits your needs
  • Question? We are by your side anytime. Question? We are by your side anytime.

Penthouse ôï ìåãáëýôåñï óýóôçìÜ ìáò ðñïóöÝñåé áôåëåßùôåò þñåò ðáé÷íéäéïý ãéá ôïõò ìéêñïýò áëëÜ êáé ãéá ôïõò ìåãáëýôåñïõò ìáò ößëïõò.ÄéáèÝôåé ôñßá åðßðåäá ýøïõò óôá 60 , 120 êáé óôá 150 åê. ðïõ ôï êÜíïõí éäéáßôåñï êáé ôáõôü÷ñïíá ðëçñåß ôéò ðñïäéáãñáöÝò áóöáëåßáò.Ìå áìÝôñçôåò äõíáôüôçôåò åðÝêôáóçò êáé ðñïóèÞêçò áîåóïõÜñ.ÐåñéëáìâÜíåé ôïß÷ï áíáññß÷çóçò êáé ôóïõëÞèñá.ÊáëÞ óáò äéáóêÝäáóç!